Όσοι φοιτητές θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις τους στην εξεταστική Ιουνίου θα πρέπει να καταθέσουν την πτυχιακή τους εργασία και τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. προηγούμενη ανακοίνωση) μέχρι 17/7/2020.