Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που αφορούν σε σπουδές στο εξωτερικό. Έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας όπως:

 • Έξοδα του ταξιδιού
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Γλωσσική προετοιμασία (όπου υπάρχει ανάγκη)
 • Ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής

 

 Επιχορήγηση 2016-2017   (Τελευταία ενημέρωση: 31-08-2016)

 

   Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:   

 

   

Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

500

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

450

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

400

 

 

    Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση:   

 

 

 

 

Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης (€/μήνα)

 

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

600

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

550

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500

 

 -------------------------------------------------

 

 

   Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 

 

Οι Φοιτητές που προέρχονται από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες και μόνο στην περίπτωση που θα μετακινηθούν για Σπουδές, δικαιούνται προσαύξηση € 100 /μήνα.  

 

 Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017    (Τελευταία ενημέρωση: 31-08-2016)

 

Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 • Φοιτητής που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα έως 9.000 € κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια ή όχι.
 • Φοιτητής που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος έως 9.000 € ενώ στην περίπτωση που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια έως 22.000 €, κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Σημείωση: Εφεξής οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν και την ατομική τους φορολογική δήλωση/ ατομικό εκκαθαριστικό όπου θα προκύπτει το ατομικό τους εισόδημα, καθώς βάσει νόμου όλα τα πρόσωπα άνω 18 ετών, υποχρεούνται  στην υποβολή σχετικής δήλωσης.

Γενικές οδηγίες:

ü  Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων  και προστατευόμενο μέλος  θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.

ü  Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:

 Το  οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:

 

 1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1
  1. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1
  2. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Δ.

Αντίστοιχα προκύπτει και το ατομικό εισόδημα του φοιτητή.

 

   Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΓΚΕΣ