Ο μετακινούμενος φοιτητής οφείλει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη οι δαπάνες της οποίας καλύπτονται από τον ίδιο το φοιτητή.

Συγκεκριμένα ο φοιτητής οφείλει να διαθέτει ασφάλεια    υγείας    και να είναι εφοδιασμένος με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.

Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε πρέπει να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

 

Στις περιπτώσεις μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ιδιωτική ασφάλεια:

 

  •    γενικής αστικής ευθύνης  υπέρ τρίτων     για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από αυτόν από αμέλειά του ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του

     

  • για     προσωπικά ατυχήματα      που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας)