Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

 • Προσωπικό που απασχολείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ECHE).
 • Ως προσκεκλημένο μέλος προσωπικού επιχείρησης, προσωπικό που απασχολείται σε οποιοσδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, περιλαμβανομένων και απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων.

 

   Διάρκεια Μετακίνησης  

Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 ημέρες

Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες

Ελάχιστες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα / ανά μετακίνηση: 8 ώρες

Στην περίοδο μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου.

Η διάρκεια μετακίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες.

 

   Κριτήρια / Προϋποθέσεις Κινητικότητας   

 • Το Ίδρυμα Υποδοχής απαιτείται να  διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια Ιδρύματα διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2015_en

 • Η κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία πρέπει να βασίζεται σε διμερή διαπανεπιστημιακή συμφωνία (Bilateral Agreement) η οποία θα έχει συναφθεί πριν την αναχώρηση του μετακινούμενου.

 

 • Πριν την αναχώρηση ο υποψήφιος μετακινούμενος υποβάλλει πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει συμφωνηθεί με το Ίδρυμα/ Επιχείρηση Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο τα εξής: 
  • Γενικοί στόχοι της κινητικότητας
  • Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα Yποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα)
  • Περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές)

    

   Μετά την επιστροφή  

Μετά την επιστροφή του ο μετακινούμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα Προέλευσης:

 • Βεβαίωση παραγματοποίησης του συμφωνημένου προγράμματος διδασκαλίας από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής
 • Παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ο.κ.)

Επίσης, καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση).