Οι Φοιτητές και οι Φοιτήτριες της Α.Ε.Α.Θ. που επιθυμούν να σιτίζονται στον χώρο της Ακαδημίας, παρακαλούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώσουν «ότι επιθυμούν την σίτιση» μαζί με δύο φωτογραφίες σχήματος φωτογραφίας Αστυνομικής ταυτότητας. Η Υ.Δ. και οι φωτογραφίες θα παραδίδονται στα Γραφεία των καθηγητών Αρ. Ζαμπακίδη ή Γρ. Λιάντα και όχι στη Γραμματεία από την Πέμπτη 10/10/2019 μέχρι και την Τετάρτη 16/10.

Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει Κατάσταση Σιτιζομένων στο Ισόγειο της Ακαδημίας και θα δηλώνουν με ένα V τις ημέρες της εβδομάδας που επιθυμούν τη σίτιση. Οι μερίδες φαγητού θα παρέχονται μόνον σε όσους/ες έχουν δηλώσει στην κατάσταση για την επόμενη εβδομάδα.

Το φαγητό θα παρέχεται από τις 13.00 μέχρι 13.30.