Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής, φοιτητών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία (αυτοπροσώπως, με πληρεξούσιο ή ηλεκτρονικά), από 25-29 Νοεμβρίου 2019 τα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν στην αίτησή τους.