Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, ώρα 9.30, στον ισόγειο χώρο της Ακαδημίας θα τελεστεί ο Αγιασμός έναρξης του Χειμερινού Εξαμήνου 2020.

Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί και το Πρόγραμμα των Μαθημάτων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει με τη φυσική παρουσία φοιτητών και καθηγητών.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη Διδακτικού Προσωπικού, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό κ.λπ.), καθώς και όσοι εισέρχονται στους χώρους της Ακαδημίας, εφόσον: 

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
 
αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου ή 
 
αγ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή 
 
αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, με ταυτόχρονο  έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

 

Συνεπώς, η συμμετοχή στα μαθήματα θα επιτρέπεται μόνον σε όσους τηρούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

 

23/09/2021