Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση σε τρίτο ή ηλεκτρονικά) από 7 έως 13 Δεκεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν στην αίτησή τους.

(7/12/2021)