Σε  συνέχεια  των  υπ’  αριθ.  131788/Z1/18-10-2021  και  168672/Z1/23-12-2021  εγγράφων  μας,  σας 
ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους 
φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 έως την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Στο ίδιο χρονικό 
διάστημα  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  και  η  διαδικασία  παράδοσης  από  τους  εκδοτικούς  οίκους  των 
παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. διδακτικών συγγραμμάτων.
Τέλος  υπενθυμίζεται  η  υποχρέωση  των  εκδοτών,  η  οποία  απορρέει  από  τη  σύμβαση  που  έχουν 
συνάψει  ηλεκτρονικά  με  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  κατά  την  εγγραφή  τους  στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (ΦΕΚ Β΄957) 
Υπουργικής απόφασης καθώς και της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28-07-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2433), για την αποστολή 
και διατήρηση επαρκούς αποθέματος αντιτύπων στα σημεία διανομής προκειμένου να ολοκληρωθεί  ομαλά  
η διανομή  των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.
 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ