Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρουμανίας.
Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση υποτροφιών του ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς πολίτες,
από το οποίο εξαιρούνται οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ. Επομένως, στην Ελλάδα, το
πρόγραμμα δύναται να αφορά μαθητές/φοιτητές προερχόμενους από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας.
Δεν παρέχονται υποτροφίες για σπουδές στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και
Φαρμακευτικής.
Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα καθώς και αιτήσεις στην διαδικτυακή
πλατφόρμα https://studyinromania.gov.ro.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 15/03/2022.