Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΖΟΛΩΤΑ πρόκειται να χορηγήσει 20 (είκοσι) υποτροφίες, ύψους ΕΥΡΩ 3.140,00
εκάστης, σε ελληνικής ιθαγένειας και καταγωγής (συμπεριλαμβανομένων των
Κυπρίων) τεταρτοετείς φοιτητές των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθήνας,
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Βελλά Ιωαννίνων, για το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως θα έχουν οι τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι θα
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και των τριών πρώτων ετών μέχρι και
την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2022.
Το κείμενο της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στις ιστοσελίδες των
Γραμματειών των ανωτέρω Σχολών μόλις εγκριθεί από την εποπτεύουσα Αρχή στην
οποία έχει ήδη υποβληθεί.

 

[8/6/2022]