Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτόματα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στο πτυχίο και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών. Δεν υποκαθιστά το πτυχίο και χορηγείται σε όλους τους πτυχιούχους και των δύο προγραμμάτων σπουδών ανεξαιρέτως.  

Παραδείγματα Παραρτημάτων που έχει εκδώσει η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης:

  • Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
   GR  EN
  •  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 
   GR  EN

 

Πηγές και για περισσότερες πληροφορίες:

Υπ'αριθμ.  Φ5/72535/Β3 ΥΑ, ΦΕΚ 1091/τ. Β΄/10-08-2006 

Europass - CEDEFOP

Europass- ΕΟΠΠΕΠ